Algemene voorwaarden de bijlesbij

diensten

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van De Bijlesbij aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;

b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen De Bijlesbij en opdrachtgever;

c. Opdrachtnemer: De Bijlesbij , gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer: 80866379

d. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee De Bijlesbij een overeenkomst is aangegaan of waaraan De Bijlesbij een aanbod deed;

e. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

f. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de organisatie en de Verantwoordelijke ouder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Bijlesbij met haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden, indien De Bijlesbij voor of namens Opdrachtgever werkzaamheden verricht in het kader van die overeenkomst.

3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen van ‐ of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in een door beide partijen ondertekend stuk.

 

 3. Uitvoering overeenkomsten

1. De Bijlesbij zal zich naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht. De Bijlesbij neemt geen resultaatsverbintenissen op zich, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt.

2. Opdrachtgever is gehouden om alle voor de uitvoering van de aan De Bijlesbij verstrekte opdracht benodigde gegevens, bescheiden, mankracht en faciliteiten steeds zo tijdig aan De Bijlesbij te verstrekken als voor de goede uitvoering van haar opdracht nodig of gewenst is.

3. Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan De Bijlesbij ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door De Bijlesbij voorgeschreven specificaties.

4. Alle door De Bijlesbij voor of namens de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden worden gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die bescheiden en informatie aan De Bijlesbij te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor de uitvoering van de aan De Bijlesbij verstrekte opdracht van belang kunnen zijn.

5. Opdrachtgever erkent dat eventuele tijdsplanningen kunnen worden beïnvloed door diverse interne en externe factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het niet tijdig of juist ter beschikking stellen van het hiervoor in de leden 2 en 3 vermelde, en/of door voortschrijdend inzicht. Opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.

6. Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft De Bijlesbij het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7. De Bijlesbij is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever voor nodig is.

8. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot bedrijfsgegevens en andere informatie waarvan partijen weten of behoren te weten dat deze bedrijfsgevoelig of concurrentiegevoelig zijn of anderszins geheimgehouden dienen te worden.

 

 4. Tarieven en Kosten

1. Voor zover niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door De Bijlesbij opgegeven honoraria en kosten inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, inclusief reis‐ en verblijfkosten maar exclusief overige kosten die gemaakt worden in de uitoefening van de opdracht.

2. Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor De Bijlesbij verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is De Bijlesbij te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt dienen te worden die niet vooraf zijn overeengekomen, zal De Bijlesbij deze kosten eerst melden aan opdrachtgever. Kosten zullen niet eerder gemaakt worden dan Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld te reageren op de kostenpost.

4. Indien er sprake is van meerwerk zal De Bijlesbij dit vooraf melden.

6. Indien de inhoud van de Opdracht wordt gewijzigd, is De Bijlesbij gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 

5. Hoogte van de prijs

 1. De Bijlesbij werkt met pakketten waarbij een termijn en een aantal uur bijles wordt gekozen.
 2. Iedere maand krijgt De Bijlesbij van de bijlesdocent door hoeveel uur er les is gegeven bij een leerling. De Bijlesbij registreert het aantal verbruikte uren van het aangeschafte pakket op basis van een strippenkaart. Zodra de strippenkaart bijna vol is, met andere woorden alle bijlesuren van het aangeschafte urenpakket zijn verbruikt, wordt er contact opgenomen door De Bijlesbij met de Verantwoordelijke ouder voor het afspreken van het vervolg van de bijlessen.
 3. De uurprijs van De Bijlesbij varieert van EUR 15,- tot EUR 25,- afhankelijk van het gekozen urenpakket of de aanschaf van losse bijlessen.
  1. Pakket A (30 uur bijles): EUR 17,50 per uur
  2. Pakket B (20 uur bijles): EUR 20,00 per uur
  3. Pakket C (10 uur bijles): EUR 22,50 per uur
  4. Pakket D (30 uur online les) EUR 15,- per uur
  5. Pakket E (20 uur online les) EUR 17,50,- per uur
  6. Pakket F (10 uur online les): EUR 20,- per uur
  7. Losse bijlesuren: EUR 25,- per uur
 4. Voor het kennismakingsgesprek worden er geen kosten in rekening gebracht. Deze is geheel vrijblijvend, mits de Verantwoordelijke ouder beschikbaar is voor een evaluatiegesprek van deze les binnen 3 dagen nadat de eerste les heeft plaatsgevonden.
 5. Indien een bijles niet binnen 24-uur voor aanvang wordt geannuleerd bij de bijlesdocent worden er kosten in rekening gebracht.
  1. Voor het kennismakingsgesprek bijles is dit EUR 25,-
  2. In geval van een strippenkaart is dit het aantal strippen voor het aantal uur dat gepland staat.
  3. In geval van losse bijlessen is dit EUR 25,-
 6. Als niet alle bijlessen van het urenpakket hebben plaatsgevonden kan hiervoor geen geld geretourneerd worden. Wel kunt u in overleg de mogelijkheid krijgen om de bijlessen op een later moment te laten plaats vinden of eventueel door een andere leerling af te laten nemen.

 

6. Betaling

1. Het honorarium en de kosten worden in beginsel vooraf gefactureerd, tenzij:

a. Schriftelijk is afgesproken dat er in termijnen wordt betaald.

b. Indien er gekozen is voor losse lessen wordt dit achteraf gefactureerd.

2. Het honorarium van De Bijlesbij is niet afhankelijk van het resultaat van haar werkzaamheden. Betalingsverplichting blijft bestaan, ook wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de door De Bijlesbij geleverde producten of diensten.

3. Betaling dient, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt en hij aan De Bijlesbij de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt.

4. De vordering tot betaling van alle aan De Bijlesbij verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de opdrachtgever jegens De Bijlesbij in verzuim raakt, de zeggenschap over de opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

5. Voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst is De Bijlesbij te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft De Bijlesbij het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor De Bijlesbij uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed.

7. Reclames

1. Reclames ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij De Bijlesbij te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

2. Alle overige door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door De Bijlesbij of door haar ingeschakelde derden, dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij De Bijlesbij te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

8. Duur en beëindiging van de opdracht

1. Indien partijen geen looptijd voor de overeenkomst zijn overeengekomen geldt een overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten van bepaalde tijd, mogen stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.

2. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door ieder der partijen steeds tegen het einde van een kalendermaand bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.

3. Behoudens het hierna bepaalde kan een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

4. De opdrachtgever is bevoegd een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst tussentijds, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel op te zeggen, mits hij daarbij aan De Bijlesbij de omzet vergoedt die zij derft als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

5. Onverminderd het bepaalde in dat De Bijlesbij bevoegd is een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst tussentijds, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel op te zeggen, indien als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende – of niet aan haar toe te rekenen feiten of omstandigheden, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De Bijlesbij behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

6. Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden indien en zodra de andere partij in verzuim is, de zeggenschap over de andere partij – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de andere partij zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere partij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

 

9. Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen programmatuur, websites, databestanden, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusieve licentie voor het gebruik van deze werken overeenkomstig de overeenkomst van opdracht, althans het beoogde doel waarvoor De Bijlesbij werkzaamheden heeft verricht.

3. De werken mogen slechts gebruikt worden in overeenstemming met artikel 25 Auteurswet.

4. De licentie is niet overdraagbaar. De licentie komt te vervallen indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd.

5. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Enig gebruik buiten deze licentie of anderszins tussen partijen overeengekomen gebruik is niet toegestaan. De Bijlesbij is in een dergelijk geval gerechtigd de licentie in te trekken zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Tevens is DeBijlesbij gerechtigd om bij licentie overschrijdend gebruik nogmaals de voor deze werken gefactureerde vergoeding in rekening te brengen, zonder dat daarmee een recht voor het licentie overschrijdend gebruik ontstaat.

 

ONLINE VERKOOP

10. Definities

a. De Bijlesbij, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 80866379 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

b. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

c. Partijen zijn verkoper en koper samen.

d. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

e. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

f. Een E-Book lesboek: digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

g. Een hardcopy lesboek: een zaak als bedoeld in art 3:2 BW.

 

11. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Bijlesbij en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Bijlesbij en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De Bijlesbij is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.
 5. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

12. Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

13. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 

14. Betaling

 1. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is koper nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

15. Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om na ontvangst van de bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De bedenktijd gaat in op het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren.
 3. Het herroepingsrecht vervalt bij de aanschaf van een E-Book. Onder een E-Book wordt verstaan: digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. De levering van een E-Book lesboek is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft daarmee verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

algemeen

  16. Aansprakelijkheid

  1. De Bijlesbij is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

  2. De Bijlesbij is niet aansprakelijk voor enige schade of gederfde inkomsten, als gevolg van enig handelen door Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend door of vanwege door Opdrachtgever aangeleverde informatie, bestanden, toegang tot software of werken van derden.

  3. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door De Bijlesbij te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligings-procedures en een adequaat systeembeheer.

  4. Opdrachtgever vrijwaart De Bijlesbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door De Bijlesbij geleverde diensten of producten en andere handelingen als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.

  5. Onverminderd hetgeen in artikel 6 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens De Bijlesbij, met uitzondering van de vorderingen die door De Bijlesbij zijn erkend, door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

  6. Aansprakelijkheid beperkende, ‐uitsluitende of ‐vaststellende voorwaarden, welke door derden aan De Bijlesbij kunnen worden tegengeworpen, kunnen door De Bijlesbij ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

  7. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van De Bijlesbij jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het door de verzekeraar van De Bijlesbij uitgekeerde bedrag in dat concrete geval. De Bijlesbij is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

  8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van De Bijlesbij in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van De Bijlesbij beperkt tot ten hoogste het door De Bijlesbij in het kader van de betreffende overeenkomst in de daaraan voorafgaande twee (2) kalendermaanden aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

   

  17. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt mede verstaan elke omstandigheid waarop De Bijlesbij geen directe invloed heeft, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen ziekte, noodweer, stakingen, wanprestatie door leveranciers en andere derden en hierna in dit artikel omschreven omstandigheden.

  2. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen De Bijlesbij en de opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die De Bijlesbij bij het aangaan van die overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan De Bijlesbij haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, treedt De Bijlesbij niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

  3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van De Bijlesbij onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan De Bijlesbij is toe te rekenen. Hieronder zijn uitdrukkelijk begrepen, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een voor de uitvoering van de opdracht door De Bijlesbij ingezet persoon, alsmede oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van De Bijlesbij of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van De Bijlesbij en/of haar leveranciers.

  4. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door De Bijlesbij blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

  5. Zolang sprake is van overmacht worden de verplichtingen van De Bijlesbij opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Bijlesbij niet mogelijk is langer dan drie maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  6. Voor zover De Bijlesbij bij het intreden van de overmacht aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

   

  18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

  2. Partijen zullen in het geval van een klacht of geschil eerst trachten onderling een minnelijke schikking te treffen.

  3. Eventuele geschillen tussen partijen verband houdend met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam tenzij De Bijlesbij ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

   

  Algemene Voorwaarden De Bijlesbij
  PDF – 112,3 KB 528 downloads